شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ آنچه كه هستي هديه ي خداوند به توست و آنچه كه مي شوي هديه ي تو به خداوند است پس بي نظير باش...
قابلي نداشت
علوي-12
خدا همان است كه من ميخواهم، كاش من نيز همان بودم كه خدا مي خواهد...
التيام
سعي كن باشي
چراغ جادو
مهندس آرمان
رتبه 0
0 برگزیده
736 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top