شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ در عـرض يـک دقيقـه مـي شـود يـک نفـر را خُـرد کـرد ، در يـک سـاعت مي شـود کسـي را دوسـت داشـت ، در يـک روز مي شـود عاشـق شـد ، ولـي ؛ يـک عمـر طـول خواهـد کشـيد تـا کسـي را فرامـوش کـرد .
چراغ جادو
مهندس آرمان
رتبه 0
0 برگزیده
736 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top